نسباد

NASBOD
مشاهده توضیحات

بار بیماری، جراحات و عوامل خطر در سطوح ملی و منطقه ای (نسباد)، یک تلاش قاعده مند برای تخمین میزان از دست دادن سلامت به دلیل بیماری ها، جراحات و عوامل خطر ، ابتدا در سطح ملی و سپس در سطوح منطقه ای با روش مقایسه و تعاریف بار جهانی بیماری های سال 2010می باشد. سیاست گذاران سلامت در سطوح ملی و منطقه ای، رهبران حوزه سلامت، محققان و شهروندان می توانند به طور مستقیم از برآوردهای تولید شده نسباد 2014 استفاده کنند. نسباد 2014 یک چشم انداز از وضعیت سلامت جمعیت در سراسر کشور برای مقایسه بار بیماری های مختلف و توزیع آنها به طور همزمان، فراهم می آورد. همچنین این مطالعه روند شیوع، انتشار و روند بار بیماری یا بار منتسب به 290 بیماری و حدود 60 عامل خطر و نرخ های نقصان و طبقه بندی اشتباه در سیستم ثبت مرگ و میر در سطوح ملی و فروملی از سال های 1990 تا 2014 برآورد خواهد کرد. برای انجام این مطالعه کارگاه های آموزشی مختلفی در زمینه آمارزیستی، بررسی روشمند و همچنین نرم افزار حرفه ای انجام شد. بانک های اطلاعات جامعی مانند نظام ثبت احوال و داده های ارزیابی های علمی به نحو سودمندی مورد استفاده قرار گرفت.

۱۹۹۰-۲۰۱۵
بازه زمانی پروژه
72
گروه‌های سنی جنسی
206
تعداد شاخص‌ها
مسئول پروژه: دکتر فرشاد فرزادفر
ایمیل مسئول پروژه: f-farzadfar@tums.ac.ir

استپس شهرستانی

District Steps
مشاهده توضیحات
۲۰۱۶
بازه زمانی پروژه
4
گروه‌های سنی جنسی
83
تعداد شاخص‌ها
مسئول پروژه: دکتر فرشاد فرزادفر
ایمیل مسئول پروژه: f-farzadfar@tums.ac.ir

استپس

STEPS
مشاهده توضیحات

رویکرد گام به گام به نظارت بر عوامل خطر بیماری های غیر واگیر پاسخی مناسب است که به دست یابی به نگاهی اجمالی موقعیت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر کمک میکند. این اقدام ابتکاری بر مجموعه اطلاعات مداوم تمرکز میکند. این پروژه دارای سه گام شامل موارد در ادامه، می باشد: جمع آوری اطلاعات با استفاده از یک پرشسنامه (قدم اول)، تکمیل اطلاعات مورد نیاز از طریق معاینه جسمی (قدم دوم)، و هدایت اندازه گیری های آزمایشگاهی (قدم سوم)

۲۰۱۶-۲۰۲۰
بازه زمانی پروژه
33
گروه‌های سنی جنسی
102
تعداد شاخص‌ها
مسئول پروژه: دکتر فرشاد فرزادفر
ایمیل مسئول پروژه: f-farzadfar@tums.ac.ir

استپس فکت‌شیت

Steps FactSheet
مشاهده توضیحات
۲۰۱۶
بازه زمانی پروژه
4
گروه‌های سنی جنسی
83
تعداد شاخص‌ها
مسئول پروژه: دکتر فرشاد فرزادفر
ایمیل مسئول پروژه: f-farzadfar@tums.ac.ir