حامیان ویزیت

سامانه مصورسازی اطلاعات

وضعیت میزان مرگ به علت ۱۶۵ علت اختصاصی مرگ برای ۳۱ استان و سطح ملی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ به تفکیک ۱۹ گروه سنی و دو گروه جنسیت

آخرین مطالب بلاگ