حمایت از VIZIT

با حذف کاغذ از گزارش ها تا این لحظه حافظ
248
اصله درخت بوده ایم

تو صفحه تیم ما میبینی که برای به روز رسانی و توسعه این سیستم حدود 30 نفر از متخصصین در حال فعالیت هستند و هیج بودجه مستقلی برای توسعه، نگهداری و به روز رسانی این پروژه در نظر گرفته نشده است، حمایت شما میتواند به رشد این سامانه و بهبود کیفیت تحقیقات کشور کمک کند.