نمودار رادار
ابزارهای مصورسازی اطلاعات در ویزیت

در این نمودار میتوان میزان شیوع و میانگین هر ریسک فاکتور را بر اساس تفکیک ناحیه(روستایی و شهری و هردو) و جنسیت(مرد و زن و هردو) به صورت جداگانه مشاهده کرد.هم چنین امکان چرخش نمودار و تغییر سایز نمودار نیز وجود دارد. و نیز میتوان نوع نمایش را به سه صورت ستونی نقطه ای و روی هم تغییر داد.تمامی امکانات این سامانه به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل دسترسی است.امکان مقایسه و گرفتن گزارش(با دو فرمت Excel و CSV) نیز برای این نمودار امکان پذیر است.

در ادامه به مشاهده ی تصاویر این نمودار میپردازیم.

تصویر 1- شیوع فشار خون بالا، همه ی سنین ، مرد و زن ، ستونی ، انگلیسی
تصویر 2 - شیوع فشار خون بالا، همه ی سنین، مرد و زن، نقطه ای
تصویر 3 - شیوع فشار خون بالا، استاندارد شده ی سنی، زن، روی هم
تصویر 4 - شیوع فشار خون بالا، استاندارد شده ی سنی ،مرد و زن، مقایسه شهری-روستایی