نمودار نقشه
ابزارهای مصورسازی اطلاعات در ویزیت

در این نمودار میتوان بر اساس توزیع جغرافیایی میزان شیوع و میانگین هر ریسک فاکتور را بر اساس منطقه(روستایی و شهری و هردو) و جنسیت(مرد و زن و هردو) مشاهده کرد. با توجه به این نمودار و همسایگی ها patternهای جالبی را میتوان استخراج کرد.قابل ذکر است که میتوان پالت رنگی نقشه را نیز تغییر داد. زبان فارسی وگزارش گیری(با دو فرمت Excel و CSV) از این نمودار نیز امکان پذیر است.

در ادامه به مشاهده ی تصاویر این نمودار میپردازیم.

تصویر 1 - شیوع فشار خون بالا، استاندارد شده ی سنی، مرد و زن، منطقه هر دو، فارسی
تصویر 2 - شیوع فشار خون بالا، استاندارد شده ی سنی، جنسیت هر دو، منطقه روستایی و شهری، فارسی