نمودار فارست پلات
ابزارهای مصورسازی اطلاعات در ویزیت

تصویر 1 – شیوع فشار خون بالا، به تفکیک مکان، جنسیت هر دو، ناحیه هر دو، فارسی
تصویر 2 – شیوع فشار خون بالا،استاندارد شده سنی، به تفکیک جنسیت، ناحیه هر دو
تصویر 3 – شیوع فشار خون بالا،به تفکیک گروه سنی، ناحیه هر دو
تصویر 4 – شیوع فشار خون بالا، به تفکیک شاخص ثروت، جنسیت هر دو، ناحیه هر دو