نمودار بارچارت
ابزارهای مصورسازی اطلاعات در ویزیت

در نمودار بارچارت میتوان اطلاعات را بر اساس پنج فاکتور استان، جنسیت، گروه سنی، ناحیه و شاخص ثروت مشاهده کرد. زبان فارسی وگزارش گیری(با دو فرمت Excel و CSV) از این نمودار نیز امکان پذیر است.

در ادامه به مشاهده ی تصاویر این نمودار میپردازیم.

تصویر 1 - شیوع فشار خون بالا، به تفکیک استانی، منطقه هردو، جنسیت هردو، استاندارد شده ی سنی
تصویر 2 - شیوع فشار خون بالا، به تفکیک جنسیت، موقعیت سطح ملی، استاندارد شده سنی
تصویر 3 - شیوع فشار خون بالا، همه ی سنین ،مرد و زن، منطقه هر دو، به تفکیک گروه سنی
تصویر 4 - شیوع فشار خون بالا، همه ی سنین، در سطح ملی، به تفکیک گروه های سنی جنسیتی
تصویر 5 - شیوع فشار خون بالا، در سطح ملی، به تفکیک گروه سنی ناحیه ای، جنسیت هر دو
تصویر 6 - شیوع فشار خون بالا، استاندارد شده سنی، به تفکیک ناحیه، سطح ملی
تصویر 7 - شیوع فشار خون بالا، استاندارد شده سنی، ناحیه روستایی، جنسیت زن،به تفکیک شاخص ثروت
تصویر 8 - قابلیت اسکرین شات گرفتن، فارسی