اعلام نتایج

بزرگترین رویداد تفسیر اطلاعات سلامت

اعلام نتایج

بزرگترین رویداد تفسیر اطلاعات سلامت

اسامی برندگان به همراه تمامی آثار

احمد رضا بزمجو

بهاره صفریان، داوود کمیجانی، عباس سهرابی

روناک مکرونی

فاطمه امیر پور، فائزه امیرپور

سید رضا حسینی، نیلوفر کاظم خانلو

کسری جعفری

هدی حق شناس، حسین معصومی راهکانی

آرش غذبانی

عرفان افسری

نجمه صادقیان

اسامی دیگر افراد برگزیده

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه عنوان اثر دانلود
11 اسرا مرادخانی علوم پزشکی کردستان hypertension نمایش
12 امیرمحمدعلیزاده علوم پزشکی اراک uterin fibroma نمایش
13 پارسا شوقی آزاداسلامی واحد مشهد lyshmania نمایش
14 زهرا دهدشتی علوم پزشکی جهرم hypertension نمایش
15 سینا بهزادی پور علوم پزشکی بوشهر cancer نمایش
16 عارف کمانی علوم پزشکی اراک salt intake نمایش
17 فاطمه پورحاجی علوم پزشکی تربت حیدریه breast cancer نمایش
18 فرشته عرفانیان علوم پزشکی اراک obesity نمایش
19 فرناز ایرانشاهی علوم پزشکی اراک neurology نمایش
20 محمدضمیری بیداری علوم پزشکی مشهد lung cancer نمایش
21 مولودالسادات طاهریان علوم پزشکی تهران cancer نمایش
22 محمدعرفان امامیان علوم پزشکی اراک fast food نمایش
23 رضاخلیفه دانشگاه تهران cancer نمایش
24 شایان سبحانی نژاد علوم پزشکی تهران smoking نمایش
25 رامش علیپور علوم پزشکی تهران diet نمایش
26 گرگانی علوم پزشکی تهران cancer نمایش
27 امیرحسین دادوندی علوم پزشکی کاشان cardiovascular risk factor نمایش
28 یگانه طهماسبی علوم پزشکی اراک smoking نمایش
29 شاهو شجاع علوم پزشکی کردستان hypertension نمایش
30 کرمیان علوم پزشکی کردستان colon cancer نمایش

آثار ارسالی به تفکیک دانشگاه

آثار ارسالی به تفکیک نوع اثر